tel: 22-667-94-68

pn-pt: od 10-tej do 18-tej
sob: od 10-tej do 14-tej

Twoje zakupy
Wartość: 0,00 zł

Brak produktów w koszyku

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.torbylowepro.pl prowadzony jest przez Bogdana Sporka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PIKSEL Bogdan Sporek wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Henryka Opieńskiego 3/2, 02-495 Warszawa, NIP: 522-235-87-85, REGON 015795953, adres poczty email: sklep@torbylowepro.pl, numer telefonu:  22-667-94-68

2. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników, w tym Nabywców, ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.

3.  Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

 

II. DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

1.  Sprzedawca – Piksel Bogdan Sporek z siedzibą w 02-495 Warszawa ul. Henryka Opieńskiego 3/2, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 522-235-87-85, który prowadząc działalność gospodarczą dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży towarów.

2.  Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży, dostępny w domenie internetowej: www.torbylowepro.pl

3.  Nabywca – Użytkownik, który w ramach Sklepu zawarł Umowę sprzedaży.

4.  Umowa sprzedaży – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Nabywcy rzeczy.

5.  Umowa – obejmuje Umowę sprzedaży.

6.  Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu internetowego.

7.  Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów.

8.  Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.

9.  Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

10. Newsletter - Usługa Elektroniczna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami).

 

III. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1.  Użytkownik będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.

2.  Użytkownik niebędący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu, z uwzględnieniem postanowień zawartych w sekcji ZAREJESTRUJ, w punkcie 4.

3.  Użytkownik może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, tablet, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.

4.  Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych, aktualnych i pełnych danych w formularzach, o których mowa w sekcji ZAREJESTRUJ, w punkcie 2 i 3 oraz postępować zgodnie z warunkami Regulaminu. Dane podawane przez Użytkownika nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.

5.  Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu, Materiałów oraz innych niż Materiały składników Sklepu (w tym elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu – tzw. layout) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich (w tym producentów lub dystrybutorów towarów lub usług).

6.  Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu, wykorzystywanego do logowania w Sklepie.

7.  Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym www.torbylowepro.pl. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie pięciu kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia, (2) Wpisaniu przez klienta poprawnych danych rozliczeniowych i dostawy, (3) wybór metopdy dostawy, (4) wybór formy płatności, (5) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Kupuję i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

 

IV. REJESTRACJA W SKLEPIE

1.  Użytkownicy mają możliwość:

2.  korzystania ze Sklepu, w tym zawierania Umów, bez konieczności dokonywania rejestracji, lub

3.  dokonania rejestracji w Sklepie.

4.  Zawarcie Umowy bez uprzedniej rejestracji w Sklepie jest możliwe, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, po spełnieniu łącznie następujących warunków:

5.  prawidłowym wypełnieniu elektronicznego formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu poprzez podanie wymaganych danych,

6.  akceptacji Regulaminu.

7.  W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, rejestracji w Sklepie a także wszystkich innych czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu (w tym rejestracji) oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika (w tym Nabywcy).

8.  W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Użytkownika podanych podczas rejestracji Użytkownik powinien je zaktualizować przed zawarciem kolejnej Umowy, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie.

9  Z chwilą rejestracji, w Sklepie tworzone jest konto Użytkownika, stanowiące zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o Użytkowniku oraz o jego działaniach w ramach Sklepu w związku z zawieranymi Umowami. W ramach swojego konta Użytkownik ma m.in. dostęp do historii swoich zamówień w Sklepie.

 

V. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE – WARUNKI ZAWARCIE UMOWY

1.  Przed złożeniem zamówienia, Użytkownik umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar lub usługę, które zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Użytkownikowi agregację wybranych towarów/usług przed ich zakupem, przeliczanie wartości towarów/usług zgromadzonych w koszyku. Podczas wyboru towarów/usług Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów/usług lub usuwanie ich z koszyka.

2.  Po ostatecznym wyborze towarów/usług przeznaczonych do zakupu, Użytkownik zostaje skierowany do formularza zamówień służącego do składania zamówień w Sklepie Internetowym. Formularz składania zamówienia może być złożony z formularzy składowych, służących do określenia:

1.  adresu dostawy,

2.  sposobu dostawy,

3.  sposobu dokonania płatności za towar/usługę.

3.  Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Użytkownika Sprzedawcy. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Użytkownika.

4.  Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Użytkownikowi informację o przyjęciu zamówienia (przyjęcie oferty) na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

 

VI. ZAPŁATA CENY

1.  Płatności za nabyte w Sklepie przez Nabywcę towary lub zamówione usługi (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie oraz na zasadach określonych przez Sprzedawcę.

1.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży

1.1.1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

1.1.2. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

1.1.3. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

1.1.3.1. Bank: ING Bank Śląski

1.1.3.2. Numer konta: 78 1050 1924 1000 0092 2179 5124

1.1.4.  Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Formy płatności i dostawy” oraz na stronie internetowej http://www.payu.pl.

1.1.4.1. PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495.

2.  Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru/usługi do Użytkownika podane są odrębnie.

3.  Użytkownik dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Użytkownika.

4. Termin płatności:

4.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. 

4.2 W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

 

VII. KOSZT, SPOSOBY I TERMINY DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty wysyłki” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3. Odbiór osobisty Produktu przez klienta jest bezpłatny

4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

4.1. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. H. Opieńskiego 3 (należy wcisnąć przycisk z napisem EXPLORE), 02-495 Warszawa - w dni robocze od 10:00 do 18:00, sobotę od 10:00 do 14:00.

4.2. Wysyłka za pośrednictwem Poczty Polskiej.

4.3. Wysyłka za pośrednictwem kuriera

4.4. Wysyłka za pośrednictwem Paczkomatów

5. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy lub dłuższy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

5.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

5.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

Koszt dostawy:

Dostawca: Przelew Pobranie
Kurier DPD: 15.00 PLN 18.00 PLN
Poczta Polska: 18.00 PLN 20.00 PLN

ZACHĘCAMY DO KORZYSTANIA Z USŁUG FIRMY KURIERSKIEJ !!!

  

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (Nr. zgłoszenia w GIODO - 025209/2013, nr. księgi - 138655)

1.  Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne.

2.  Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia w tym wystawienia faktury.

3.  Sprzedawca zapewnia Użytkownikom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

4.  W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Sprzedawca przetwarza je, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Usługodawcę lub gdy Sprzedawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych, lub wobec przekazywania przez Sprzedawcę danych osobowych Użytkownika innemu niż Sprzedawca administratorowi danych.

5.  Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

6.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują stosowne przepisy ogólne.

7. Torbylowepro.pl jest uczestnikiem organizowanego przez spółkę Grupa Allegro Sp. z o.o. w ramach serwisu Ceneo.pl programu "Zaufane opinie". Z tego względu Kupujący może wyrazić zgodę na przekazanie przez Torbylowepro.pl jego adresu e-mail oraz numeru zamówienia spółce Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez Torbylowepro.pl oraz Grupa Allegro Sp. z o.o. przekazanych danych osobowych Kupującego dla potrzeb wypełnienia ankiety dotyczącej opinii na temat transakcji zrealizowanej w Sklepie Internetowym.

 

 IX. REKLAMACJA PRODUKTU - (DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)

1.  Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

2.  Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

3.  Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

3.1.  pisemnie na adres: Torbylowepro.pl, H. Opieńskiego 3, 02-495 Warszawa.

3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@torbylowepro.pl

4.  Zaleca się podanie przez klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju oraz daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z Umową Sprzedaży albo odstąpienie od Umowy Sprzedaży; (3) danych kontaktowych składającego reklamację - ułatwi to oraz przyśpieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

6. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na adres Torbylowepro.pl, ul. H. Opieńskiego3, 02-495 Warszawa.

 

X. ODSTĄPIENIE OD UMOWY - (DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)

1.  Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Nabywca będący konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

1.1. pisemnie na adres: Torbylowepro.pl, H. Opieńskiego 3, 02-495 Warszawa

1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@torbylowepro.pl

2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce "Zwrot i wymiana towaru".

3.  W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpienia od umowy, zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas

5. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt na własny koszt lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Torbylowepro.pl, ul. H. Opieńskiego 3, 02-495 Warszawa.

6.  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. 

 

XI. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPARYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ 

1. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Piksel Bogdan Sporek w ramach Torbylowepro.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc prawną u miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a przedsiębiorcą;
c. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży;
d. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do sądu polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy ubezpieczenia.
 
2. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 
3 .Pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr  konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi  wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

XII. NEWSLETTER

  1. Dla korzystania z Newslettera wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, standardowa przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.
  2. Newsletter jest bezpłatną usługą świadczoną przez Sklep dla Użytkowników niebędących Nabywcami oraz Użytkownikom zarejestrowanym w Sklepie zgodnie z rozdziałem III Regulaminu polegającą na informowaniu Użytkowników o promocjach, konkursach, wydarzeniach, nowościach poprzez okresowe wysyłanie treści drogą elektroniczną w formie wiadomości e-mail.
  3. Celem skorzystania z Newslettera należy:
    1. wypełnić formularz subskrypcji Newslettera dostępny na stronach internetowych Sklepu i wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub
    2. wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych podczas rejestracji w Sklepie.
  4. Rezygnacja z otrzymywania informacji w ramach Newslettera jest możliwa poprzez wypełnienie formularza subskrypcji Newslettera na stronach internetowych Sklepu, jak również poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości przesłanej w ramach Newslettera.
  5. Użytkownik nie ponosi wobec Sprzedawcy opłat z tytułu korzystania z Newslettera. Użytkownik jest zobowiązany do ponoszenia kosztów transmisji danych poprzez sieć Internet związanych z korzystaniem z Newslettera.

 

 

Ta witryna używa pliki cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć w Polityce Cookies
X